Betalingsvoorwaarden

1. De Netpoint betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen, beroepshalve verricht door hetzij een natuurlijk persoon hetzij een rechtspersoon, verder te noemen zorgverlener, die zijn/haar vorderingen op debiteuren overdraagt (cedeert) of verpandt aan Netpoint Factoring B.V.

2. De in rekening gebrachte bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen, voortvloeiende uit de normale uitoefening van het beroep ten behoeve van de debiteur, zijn direct opeisbaar.

3. De debiteur dient het volledige declaratiebedrag binnen 30 dagen na declaratiedatum te voldoen. Is het verschuldigde niet binnen deze termijn voldaan dan is de debiteur wettelijk in verzuim en kan Netpoint, zonder verdere ingebrekestelling, de nodige maatregelen nemen om het openstaande bedrag te incasseren. Netpoint is in dit geval gerechtigd om derden (gerechtsdeurwaarders en/of incassobureaus) in te schakelen om de declaratie te innen.

4. Onverminderd mogelijk gebleven aanspraken op wettelijke rente zijn gedeclareerde bedragen rentedragend ingaande 30 dagen na declaratiedatum, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De door de debiteur verschuldigde rente bedraagt 1% per maand of een gedeelte daarvan.

5. In het geval Netpoint de debiteur, na een eerste herinnering, nogmaals moet aanmanen, is Netpoint
gerechtigd € 10,- ter zake administratiekosten in rekening te brengen.

6. Zorgverlener is gerechtigd om bij betalingsachterstand verdere behandeling op te schorten. Zorgverlener kan in die gevallen verlangen de behandeling slechts te verrichten tegen contante betaling tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of de aard van de behandeling zich hiertegen verzetten, een en ander ter beoordeling van zorgverlener.

7. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 37,00.

Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Breda onder nummer 25/2008.

 

Wilt u iets over de rekeningen nakijken ga dan naar www.uwdeclaraties.nl !
Wilt u het gehele overzicht zien van de nota’s die wij voor de behandeling gedeclareerd c.q. ingediend hebben log dan in op uw persoonlijke pagina!